CSR

Corporate Social Responsibility (CSR)

Udgangspunktet for WGHs arbejde med CSR er en rapport udarbejdet af GA og HK/Privat. Du kan læse hele tryksagen her.

CSR-kodeks er udformet, således at det både afspejler arbejdstager og arbejdsgivers overordnede holdning og tilgang til grafiske virksomheders ansvar.

Grafisk CSR-kodeks afspejler de krav, som kunder af grafiske produkter med rimelighed kan stille til en leverandør uanset, hvor i verden der handles.

WERKs Grafiske Hus a|s har pr. 14.05.2013 valgt at tiltræde dette Grafiske CSR-kodeks og understøtter dermed følgende punkter, der beskriver rammerne for social ansvarlighed ved fremstilling af grafiske produkter:


1. Werks Grafiske Hus (herefter kaldet WGH) støtter og respekterer beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder.


2. WGH tolererer ikke medvirken til krænkelse af menneskerettighederne,

hvilket bl.a. betyder

 • at vi behandler alle arbejdstagere med respekt og værdighed.
 • at virksomheden respekterer arbejdstagerens privatliv, både hvad angår indsamling af personfølsomme oplysninger og overvågning på arbejdspladsen.
  Medarbejderne skal dog være opmærksomme på, at vi forbeholder os ret til at åbne computere, hvis medarbejderne ikke er på arbejde, og lede efter mails og oplysninger på dem.
  Hvis man således har materiale af så privat karakter, at man vil være helt sikker på, at ingen andre læser det, så må man gemme det på en transportabel PROM – eller kodeordsbeskytte det.

3. WGH opretholder foreningsfriheden, og anerkender retten til kollektiv forhandling,

hvilket bl.a. betyder

 • at vi anerkender arbejdstagerens ret til at slutte sig til fagforeninger efter eget valg og uden forudgående tilladelse.

4. WGH støtter udryddelsen af alle former for tvangsarbejde.


5. WGH støtter afskaffelse af børnearbejde.


6. WGH tolererer ikke diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold,

hvilket bl.a. betyder

 • at det anses ikke som diskrimination, hvis adskillelsen, udelukkelsen eller forskelsbehandlingen skyldes, at der kræves bestemte kvalifikationer til beskæftigelsen.
 • at enhver ansat skal som minimum oppebære, hvad der svarer til den i landet fastsatte minimumsløn.

7. WGH støtter en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer.


8. WGH arbejder med at fremme en større miljømæssig ansvarlighed,

hvilket bl.a. betyder

 • at vi konstant indtænker miljøaspektet i dagligdagens og fremtidens investeringer m.m.

9. WGH opfordrer til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier,

hvilket bl.a. betyder

 • at WGH forpligter sig til – regelmæssigt – at udvikle og vedligeholde sine produktionsprocesser og systemer til håndtering og forebyggelse af de særlige miljøforhold for grafisk produktion.
 • at WGHs miljøarbejde og kommunikation med offentligheden skal være dialogbaseret.
 • at WGH forpligter sig til at registrere oplysninger om de væsentligste miljøforhold i grafisk produktion.
 • WGH forpligter sig til – i så vid udstrækning det er muligt – at skaffe informationer om, hvordan produktionen påvirker klimaet, og derved tage hensyn til dette i sine valg.
 • WGH arbejder dagligt på at reducere, genbruge og genanvende affald i så stor udstrækning som muligt.

10. WGH modarbejder alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.


Højbjerg den 5. august 2013